SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI

 

İŞLENMİŞ HÜCRESEL TEDAVİLER, LABORATUVAR VE DONÖR ÇALIŞMALARI
Erdal Kurtoğlu (Kolan Hastanesi, İstanbul), Muzaffer Keklik (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
Sözlü Sunu A Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Amniyon Sıvısının, VPA İLe Ekspande Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Engrafmana Etkisinin İn Vivo Araştırılması Emine Begüm Gençer Öncül Ankara Üniversitesi, Ankara
Relaps Refrakter Akut Myeloid Lösemide Bisistronik Kimerik Antijen Reseptör T Hücre Tedavisi Pınar Ataca Atilla Ankara Üniversitesi, Ankara
Aferez Kalitesinin Belirlemesinde CD34 Pozitifliğine Ek Bir Gösterge Olarak CD116 (GM-CSF Reseptör) Kullanımı Ayşe Yiğit Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Hemoglobins Trait Dönorlerin Aferezle Kök Hücre Ürün Toplama Etkinliği ve Hücresel Üründe İnvivo Kalite Kontrol Çalışması Duygu Nurdan Avcı Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
-80°C Mekanik Dondurucuda Saklanan Kök Hücrelerde Uzun Dönem Viabilite Kaybının Değerlendirilmesi: Güvenli ve Etkili mi? İbrahim Ethem Pınar Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa
Türkiye’deki Kemik İliği Transplant Merkezlerinin Akraba Donör Seçimi: Çok Merkezli Anket Sonucu Sıdıka Gülkan Özkan Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Donör Uygunluk Kriterlerinde Hassas Donörlere Göre Düzeltme Yapılmalı mı?: Bir Donör Araştırma Takımı (DART) Çalışması Mehmet Sezgin Pepeler Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
Dondurularak Saklanan ya da Direkt Nakil Edilen Hematopoietik Kök Hücrelerin Değerlendirilmesi Türkan Patıroğlu LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Ankara
NAKİL BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sibel Kabukçu Hacıoğlu (Pamukkale Üniversitesi, Denizli) , Volkan Karakuş (SBÜ Antalya EAH, Antalya)
Sözlü Sunu B Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
İleri Yaş Hastalarda Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonuçlarına Yönelik Bir Analiz Duygu Nurdan Avcı Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
OKHN Sonrası İlk 12 Ayda Nüksü Belirlemede GIMEMA Ve CIBMTR Skorlama Yaklaşımlarının Bağımsız Hasta Grubunda Validasyonu Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Akreditasyon Dönemlerine Göre FACT-JACIE Standartlarının Nakil Sonuçlarına Etkisi Can Boğa Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
İkinci Allojeneik Kök Hücre Nakli: Gerçek Yaşam Verisi Ekin Kırcalı Ankara Üniversitesi, Ankara
Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Nüks Etmiş AML Hastalarında Hipometile Edici İlaçlarla Kombine Venetoklax Tedavisi Cemaleddin Öztürk Ankara Üniversitesi, Ankara
Nüks/Refrakter Akut Lösemide Allojenik Kök Hücre Nakline Köprü Tedavi Olarak Hedefli Tedavilerin Kullanılması Şaziye Esra Tubay Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Nakil Hazırlık Protokol Yoğunluğunun Belirlemesi: Tek Merkez Gerçek Yaşam Verileri Ayşe Hilal Eroğlu Küçükdiler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Sarkopeninin Kök Hücre Nakil Başarısına Etkisi Elçin Erdoğan Yücel Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR VE PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI
Fahir Özkalemkaş (Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa), Anıl Tombak (Medicalpark Mersin Hastanesi, Mersin)
Sözlü Sunu C Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Multipl Miyelomlu Hastalarda SOCS-1 Geninin Epigenetik ve Genetik İncelenmesi İstemi Serin Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Hodgkin Ve Non-Hodgkin Lenfomada Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçları: Çok Merkezli Türkiye Deneyimi Ayşe Uysal Fırat Üniversitesi, Elazığ
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Multipl Miyelom Hastalarının Hepatik Serokonversiyonunun Takibi Gülşah Akyol Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Multiple Myeloma Otolog Kök Hücre Nakil Hazırlıkta Melfalan 140mg/m2 Dozu, Standart Doz Melfalan Kadar Etkili mi? Gülşah Akyol Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Primer Amiloidozda Otolog Kök Hücre Nakli Süreci ve Sonrası: Tek Merkez Deneyimi Şükran Erdem İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul
Multiple Myelom Hastalarında Kök Hücre Mobilizasyon Başarısını Etkileyen Faktörler Fatma Keklik Karadağ Ege Üniversitesi, İzmir
MM’da Otolog Kök Hücre Naklinde Melfalan İnfüzyonu Sırasında Uygulanan Kriyoterapi Yöntemlerinin Karşılaştırması Yavuz Erkam Kesgin Koç Üniversitesi, İstanbul
KLL Hastalarında Sekonder Hipogamaglobulinemi Kemal Fidan Erciyes Üniversitesi, Kayseri
PEDİATRİK HASTALIKLARDA NAKİL
Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul), Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)
Sözlü Sunu D Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Türkiye’de Ulusal Pediatrik Kök Hücre Transplantasyonları Savaş Kansoy Ege Üniversitesi, İzmir
Türkiye’deki Mülteci Çocuklarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma Dilek Gürlek Gökçebay SBÜ Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
İnfantlarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi Funda Tayfun Küpesiz Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Mosfet Ölçümleri ile Doz Kantitasyonu Yapılarak Uygulanan Pediatrik Tüm Vücut Işınlamalarının Klinik Sonuçları Taha Erdoğan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyonkarahisar
Çocuk Hastalarda Allojeneik Nakil Hazırlık Rejiminde Treosulfan Deneyimi Suar Çakı Kılıç Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Akut Myeloid Lösemili Çocuklarda Allojeneik Nakil Sonrası Proflaktik Azasitidin ve Donör Lenfosit İnfüzyonu Deneyimi Ebru Yılmaz Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Easıx Skorlaması ile Sağkalım ve Veno-Oklüzif Hastalığın Öngörülmesi Koray Yalçın Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Steroid Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığında Ethanercept Basiliximab Deneyimi Nihan Bayram Medipol Üniversitesi, İstanbul
KOMPLİKASYON / ENFEKSİYON
Şebnem İzmir Güner (Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul), Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Sözlü Sunu E Salonu
Başlık Konuşmacı Kurumu
Hepatik Veno-Oklusiv Hastalık Tanı Ve Takibinde Transient Elastografinin Yeri: Tek Merkez Deneyimi Sıdıka Gülkan Özkan Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Allojeneik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Covıd-19 Aşı-Antikor Yanıtlarına Etkili Faktörler:Ruksolutinib Olumsuz Etkiliyor Emine Merve Savaş Gazi Üniversitesi, Ankara
Graft Versus Host Hastalığı Profilaksisinde ATG Ve POST CY Kullanımının Nakil Sonuçlarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi Bülent Karakaya Ankara Üniversitesi, Ankara
Kronik Graft-Versus-Host Hastalığı’nda Ruxolitinib’in Uzun Süreli Kullanımının Klinik Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi Neslihan Mandacı Şanlı Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Erişkin Orak Hücre Hastalarında Kök Hücre Nakli Sonrası Gonadal Durum ve Cinsel İşlev; Uzun Dönem Sonuçlar Can Boğa Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
Pandemi Sırasında Hematopoietik Kök Hücre Nakli Aktivitesi Nasıl Etkilendi? JACIE Akredite Merkez Refleksi Can Boğa Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası COVID-19 Enfeksiyonu İle Komplike Olmuş Akut Lösemi Hastaları, Tek Merkez Deneyimi Bedrettin Orhan Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa
COVID-19 Pandemisinde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılanlarda COVID-19 Korkusu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi, Kayseri